Förstärkt stödboende

Insatser efter behov 

Vi erbjuder kvalificerat stöd och behandling i boendet såväl som i vårt nivå- och stödboende i Tollarp. Vi stödjer ungdomar i deras hem, i deras lägenhet eller i vårt kvalificerade stödboende i Tollarp. Vårt koncept bygger på att nivåindela insatserna i stödboendet, för att matcha ungdomars olika behov, därav namnet Nivåboende.

Insatsen i nivåboendet kan variera från några timmar i veckan till 24 timmar per dygn. Det som förenar insatserna är att de ska leda till en ökad grad av självständighet och därmed minskat stödbehov.

Affärsidé

Samskapas nivåboende ska skapa mervärde för Sveriges kommuner genom att möjliggöra för utsatta ungdomar att närma sig ett konstruktivt vuxenliv. Våra nivåboendeteam erbjuder individanpassade lösningar i eget boende i enlighet med ett strukturerat nivåboendekoncept. Insatser GENOM ungdomen ska öka ungdomens självständighet – och i takt med det sänka kommunens kostnad.

Nivåboendet i Tollarp             

Tollarps nivåboende vänder sig till flickor och pojkar från 16 år och uppåt. Fastigheten består av sammanhållna lägenheter i en huskropp, med fem lägenheter i varje trappuppgång. Samlingslokal och personalkontor finns i fastigheten. Närheten innebär att stödet finns bara meter och sekunder ifrån ungdomen, 24 timmar om dygnet.

Arbetssätt

Vi inleder insatsen med att kartlägga behovet, för att fastställa behovsnivån. I takt med att ungdomens vardag fungerar bättre, med ökad grad av självständighet, trappar vi ner våra insatser steg för steg.

Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata nätverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM individen, vilket innebär att delaktighet är en integrerad del av arbetssättet.

I verksamheten arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggöra utveckling GENOM individen”. Processen kvalitetssäkrar vårt arbete GENOM ungdomen via fem faser, som avslutas när ungdomen flyttat ut och tagit nästa steg i sin utveckling. Konceptet är en hybrid av vår behandlingsfilosofi och uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Alla våra insatser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.

Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Kontaktpersoner

Föreståndare Stödboende Sofie Emmertz

Samskapare & Föreståndare Stödboende

Sofie Emmertz
Tfn: 070 – 148 43 26
Maila Sofie

Kontaktpersoner

Föreståndare Stödboende Sofie Emmertz

Samskapare & Föreståndare Stödboende

Sofie Emmertz
Tfn: 070 – 148 43 26
Maila Sofie