Familjebehandling

Samskapa erbjuder teambaserad familjebehandling enligt SHFB modellen (Strukturerad Hemmabaserad FamiljeBehandling). Modellens upplägg möjliggör en stor variation av behandlingsupplägg. Teamet består i sin grundstruktur av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare.

Modellen är avsedd att möta de olika behov som kan uppstå i relation till ett barn eller ungdom med social problematik, med eller utan kognitiva nedsättningar, och dennes familj och anhöriga.

Modellen möjliggöra en processanpassad familjebehandling som bygger på en integration av, och flexibilitet i, insatser med utgångspunkt i individens behov. Vår modell är applicerbar och beprövad med goda resultat i såväl professionella familjehem som i biologiska familjer.

“Möjliggöra utveckling GENOM familjen”

Arbetssätt

Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata nätverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM familjen, vilket innebär att delaktighet är en integrerad del av arbetssättet.

I verksamheten arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggöra utveckling GENOM familjen”.

Processen kvalitetssäkrar vårt arbete via faserna; alliansfas, förändringsfas och befästandefas. Konceptet är en hybrid av vår behandlingsfilosofi och uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Insatsen syftar till att frigöra familjens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för hela familjen.

Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Olika program

Vi erbjuder en rad variationer på vår behandlingsmodell SHFB, där vi skräddarsyr upplägget utifrån behov och uppdrag. Följande program kan fungera som exempel på insatser vi genomfört.

  • Utredning av föräldraförmåga
  • Program för ”hemmasittare”
  • Färdighetsprogram för ungdom
  • Program för biologisk familj och familjehem

Personal och bemanning

Varje team består av en samordnare, familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Teamsammansättningen kan dock varieras utifrån behov och uppdrag. Samordnaren såväl som familjebehandlaren har en treårig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete samt psykoterapeutisk utbildning motsvarande minst steg 1. Vi erbjuder dygnet runt jour.

Kontaktperson

vd daniel oja

Samskapare & VD

Daniel Oja
Tfn: 070 - 880 08 52
Maila Daniel

Kontaktperson

Samskapare & VD
Daniel Oja
Tfn: 070-880 08 52
Maila Daniel