Familjebehandling

Många av de barn och unga som idag placeras i familjehem, på HVB och/eller på SiS kan lyckas på hemmaplan istället. Att arbeta med, och för, det har varit Daniel Ojas mission de senaste 15 åren, grundare av SHFB och medgrundare till Samskapa.

SHFB-modellen (Strukturerad Hemmabaserad FamiljeBehandling) är en hemmabaserad familjebehandlingsmodell som möjliggör en stor variation av behandlingsupplägg utifrån behoven i systemet.
Modellen är avsedd att möta de olika behov som kan uppstå i relation till ett barn eller ungdom med social problematik, med eller utan kognitiva nedsättningar, och dennes familj och anhöriga.

Genom åren har vi via SHFB-insatser lyckats förhindra många externa placeringar, även med ungdomar som har en vårdtyngd som vida överstiger en extern placering, såväl i professionella familjehem som i biologiska familjer.

Vi ser att det generellt sett finns en uppsjö av vinster med att ”placera hemma”, samtidigt som det finns väldigt få nackdelar.

Vinster för barnet

1. Får vara kvar hemma och slipper ett traumatiserat uppbrott, med tillhörande flytt och potentiella smittorisker.

2. Får vara en del av lösningen i stället för att vara den enda som har problem att lösa.

3. Blir utmanad i att delta i förändringen, där problemet uppstått, vilket borgar för mer långsiktiga resultat.

Vinster för familjen/nätverket

1. Stärkande av familjens band, genom att klara av det viktigaste tillsammans

2. En ökad omsorgsförmåga av att få se sin del av situationen och växa med det

3. Får ha kvar sitt barn i hemmet

Vinster för uppdragsgivare

1. En insats som ger långsiktiga och hållbara effekter

2. Lägre kostnad, över tid, än en reguljär placering

3. Mer tid till andra ärenden, via mindre samordning kring diverse delar som relaterar till systemets svårigheter

”Möjliggöra utveckling GENOM familjen”

En berättelse från verkligheten

Sami Samskapa (som egentligen heter något annat) var en 12-årig kille med diagnoserna ADHD, autism, och OCD.
Både föräldrarna och socialtjänsten var överens om att en placering var sista utvägen, och att det behövde ske på ett enskilt HVB på grund av Samis stora behov.
Då vi var fullbelagda så erbjöd vi en förstärkt SHFB-insats i väntan på att en plats skulle bli ledig.
En och en halv månad in i insatsen önskade både socialtjänsten och familjen skjuta på den enskilda placeringen för att fokusera på SHFB-insatsen, och efter tre månader så tog de helt bort sin plats i HVB-kön.
Tio månader senare, så var insatsen en reguljär SHFB som fasades ut helt innan årets slut.

familj och privat nätverk - Samskapas team - Professionellt nätverk - socialsekreterare

Anledningen till att det inte blev en enskild placering på HVB den gången var för att det inte fanns plats.
Hur många barn/familjer som får en plats på ett HVB skulle kunna göra samma resa?
Vi har inte svaret, men vi vet att det går. Och om det inte går så finns ju alltid placeringsmöjligheten kvar!

Arbetssätt

Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata nätverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM familjen, vilket innebär att delaktighet är en integrerad del av arbetssättet.

I verksamheten arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggöra utveckling GENOM familjen”.

Processen kvalitetssäkrar vårt arbete via faserna; alliansfas, förändringsfas och befästandefas. Konceptet är en hybrid av vår behandlingsfilosofi och uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Insatsen syftar till att frigöra familjens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för hela familjen.

Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Olika program

Vi erbjuder en rad variationer på vår behandlingsmodell SHFB, där vi skräddarsyr upplägget utifrån behov och uppdrag. Följande program kan fungera som exempel på insatser vi genomfört.

  • Utredning av föräldraförmåga
  • Program för ”hemmasittare”
  • Färdighetsprogram för ungdom
  • Program för biologisk familj och familjehem

Personal och bemanning

Varje team består av en samordnare, familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Teamsammansättningen kan dock varieras utifrån behov och uppdrag.

Samordnaren såväl som familjebehandlaren har en treårig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete samt psykoterapeutisk utbildning motsvarande minst steg 1.

Vi erbjuder dygnet runt jour.

Kontaktperson

vd daniel oja

Samskapare & VD

Daniel Oja
Tfn: 070 – 880 08 52
Maila Daniel

Kontaktperson

Samskapare & VD
Daniel Oja
Tfn: 070-880 08 52
Maila Daniel

Vill du att vi kontaktar dig?