Kvalitetsarbete

Kvalité enligt SOSFS 2011:9

Ett koncentrat av Samskapas ledningssystem

Ledningssystemet är en hybrid av de krav och mål som beskrivs i SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” och Samskapas verksamhetsidé, vision och målsättningar relaterat till våra verksamheter – i enlighet med 1 kap § 1 SOSFS 2011:9.

I verksamhetens processer med tillhörande aktiviteter och rutiner så återfinns de identifierade och fastställa delarna som verksamheten behöver för att säkra verksamhetens kvalitet – i enlighet med 2 kap 1§ SOSFS 2011:9.

Ledningssystemet ägs och hålls levande av företagets ledning, med delegering av vissa delar som behöver vara mer verksamhetsnära – enligt 3 kap SOSFS 2011:9. Ansvaret på de olika nivåerna och graden av uppfyllande av ansvaret är givetvis en avgörande faktor. Ansvarsfördelningen är uppdelat på individnivå=alla medarbetare, gruppnivå=chef på respektive HVB/enhet och Ledningsnivå= VD och företagets ledning. Se figur 1.

Grundläggande uppbyggnad och ständiga förbättringar 4 och 5 KAP SOSFS 2011:9

1.    Grundläggande uppbyggnad 4 kap

I figur 2 visualiseras ledningssystemets grundläggande uppbyggnad med en kil, vilket också påvisar dess kvalitetssäkrande funktion. I ledningssystemet så utgörs den grundläggande uppbyggnaden av processer, aktiviteter och rutiner. Processerna delas in i huvud-, stöd, och ledningsprocesser, vilket översiktligt synliggörs i figur 3.

Verksamhetens viktigaste huvudprocess, är den process som är framtagen för att säkra ungdomens resa, från inskrivning till utskrivning. Huvudprocessen ”att möjliggöra utveckling GENOM ungdomen” är framtagen för att motsvara kraven enligt SOSFS 2011:9, med start vid placeringsförfrågan och slut i att ungdomen lämnat verksamheten och tagit nästa steg i sin utveckling. En förenkling av huvudprocessen presenteras i figur 4.

2.    Rörelse – ständiga förbättringar 5 kap

Systematisk kvalitetsutveckling eller ständiga förbättringar utgörs av förbättringshjulet, som återfinns i figur 2. Syftet är att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt genomföra fortlöpande systematiska förbättringar. För att succesivt kunna flytta upp kilen, nr 1, till nya nivåer i riktning mot visionen eller måluppfyllelse av lagar och krav enligt SOSFS 2011:9. Samskapa gör det bl.a. i enlighet med SOSFS 2011:9, vilket synliggörs i figur 5. Arbetet med ständiga förbättringar gör att verksamheten utvecklas och succesivt uppgraderar sin kvalitetsstandard.

Personalens medverkan och dokumentation enligt SOSFS 2011:9 KAP 6-7

Personalens medverkan är en avgörande del för ett levande ledningssystem. Vilket gör ledningssystemet till verksamhetens kärna vid rekrytering, introduktion, löpande personalarbete i form av medarbetarsamtal, personalmöten etc. Medarbetarna på Samskapa har två ansvar, sitt jobb och arbetet med ständiga förbättringar.

Årsvis ska vi sammanställa en verksamhetsberättelse som innehåller verksamheternas arbete med kvalité: Den innehåller hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, samt vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts.