Vår målgrupp

 Vi möter ”ungdomar i svårigheter”, snarare än ”ungdomar med svårigheter”

Vi vänder oss till barn och unga som behöver utveckla ett mer konstruktivt beteende, både för sin egen och för sin omgivnings skull. Barnet eller ungdomen kan ha speciella kognitiva förmågor, vilket ytterligare kan ha försvårat för ungdomen att förstå sig själv och för omgivningen att förstå beteendet.

När vi får kontakt med ungdomen har ungdomens beteende börjat få allvarliga konsekvenser. Ungdomen beskrivs ofta med beteenderelaterade beteckningar; så som normbrytande, utåtagerande eller med en benämning på annat icke önskvärt beteende. Vidare så har ungdomens beteende påverkat dennes privata- och professionella relationer negativt, med påföljd att de prosociala relationerna är ytterst ansträngda.

De ungdomar vi möter kan ha kognitiva variationer i de redskap individen behöver för att bearbeta sinnesintryck och för att anpassa sitt beteende på ett ändamålsenligt sätt. Det kan handla om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en svag begåvning eller en förvärvad hjärnskada.

Vårt synsätt

Vi möter ”ungdomar i svårigheter”, snarare än ”ungdomar med svårigheter”. Vi utgår från övertygelsen om att alla barn och ungdomar har potential, men att alla inte fått förutsättningar att visa upp den, ännu. Alla barn och ungdomar, oavsett funktionspåverkan, har rätt att förstå och realisera sin fulla potential och vara engagerade i sin livssituation.