Boendet LSS1 & LSS2 i Tollarp utgörsav två näraliggande enheter om tvåoch tre platser. Boendet LSS3 i Everöd har 3 platser
Målgruppen är barn och unga 12-20år (23 om de går på gymnasiet) medkognitiva variationer och som tillhörpersonkrets 1.
Vi arbetar för att kunnaerbjuda sk serviceboende, både enligt9.8 och 9.9 inom en snar framtid.

Personal och bemanning

På våra enheter arbetar en föreståndare, teamledare och boendestödjare. Bemanning är 24/7, där minst 1-3 i personalen är i tjänst dygnets vakna timmar.
Personalen har varierad erfarenhet och utbildning, där de fl esta har eneftergymnasial utbildning inom socialt arbete. Stor vikt läggs på personliglämplighet.
Föreståndaren är socionom eller likvärdigt.

 

Arbetssätt

Vår fi losofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vifokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på attinvolvera viktiga delar i det professionella- och privata närverket. Vidareinnebär det att vårt arbete sker GENOM individen, vilket innebär att delaktighetär en integrerad del av arbetssättet.

I verksamheten arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggörautveckling GENOM individen”. Processen kvalitetssäkrar vårt arbete GENOMungdomen via fyra faser, som avslutas när ungdomen fl yttat ut och tagit nästasteg i sin utveckling. Konceptet är en hybrid av vår förändringsfi losofi ochuppfyllandet av kraven i
SOSFS 2011:9
(Ledningssystem för systematisktkvalitetsarbete).

LSS boende – Samskapa
Utvecklingsfokuset kretsar kring de tre kvalitetsmålen; Individualitet-Självständighet – Delaktighet. Livet kopplat till boendet handlar om att helatiden höja graden av dessa mål.

 

  • INDIVIDUALITET – Att vitillsammans med varje ungdomskapar ett boende och ett liv sombygger på och vidareutvecklar varjeungdoms individuella förmågor, behovoch önskemål.
  • SJÄLVSTÄNDIGHET – Att viarbetar GENOM ungdomen för attungdomen ska integrera viktigafärdigheter och få möjligheten attutvecklas gynnsamt.
  • DELAKTIGHET – Att möjliggöraatt ungdomen i största möjligastemån är delaktig i och samskapar sinprocess och de sammanhang somdenne är involverad i.

Personalen är, i likhet med föräldrar, behjälpliga i att stödja ungdomarna till enmeningsfull vardag och fritid i en trygg och strukturerad närmiljö.Alla vårainsatser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar förett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomen och dennesomgivning.Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention
samtSocialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga isocialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med IBIC,Individens Behov I Centrum.

Kontaktpersoner

Mathias Johnson
Placeringsrådgivare för alla insatser

Johanna Quvang

Johanna Quvang
Samskapare &Verksamhetschef HVB& LSS

Samskapare & Verksamhetschef HVB & LSS

Mohammad Aoudi
Samskapare &Verksamhetschef HVB& LSS