LSS-boende

Boendet utgörs av två näraliggande enheter om två och tre platser. Målgruppen är barn och unga 12-20 år (23 om de går på gymnasiet) med kognitiva variationer och som tillhör personkrets 1. Vi arbetar för att kunna erbjuda sk serviceboende, både enligt 9.8 och 9.9 inom en snar framtid.

Funderar du över vilket behandlingsalternativ som bäst svarar mot din ungdoms behov och önskemål?

Hör av dig till vår placeringsrådgivning för en fri konsultation.

Placeringsrådgivning

Personal och bemanning

I Tollarp arbetar en föreståndare, teamledare och boendestödjare. Bemanning är 24/7, där minst 1-3 i personalen är i tjänst dygnets vakna timmar. Personalen har varierad erfarenhet och utbildning, där de flesta har en eftergymnasial utbildning inom socialt arbete. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Föreståndaren är socionom eller likvärdigt.

Arbetssätt

Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata närverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM individen, vilket innebär att delaktighet är en integrerad del av arbetssättet.

I verksamheten arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggöra utveckling GENOM individen”.  Processen kvalitetssäkrar vårt arbete GENOM ungdomen via fyra faser, som avslutas när ungdomen flyttat ut och tagit nästa steg i sin utveckling.  Konceptet är en hybrid av vår förändringsfilosofi och uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Utvecklingsfokuset kretsar kring de tre kvalitetsmålen; Individualitet- Självständighet – Delaktighet. Livet kopplat till boendet handlar om att hela tiden höja graden av dessa mål.

·       INDIVIDUALITET – Att vi tillsammans med varje ungdom skapar ett boende och ett liv som bygger på och vidareutvecklar varje ungdoms individuella förmågor, behov och önskemål.

·       SJÄLVSTÄNDIGHET – Att vi arbetar GENOM ungdomen för att ungdomen ska integrera viktiga färdigheter och få möjligheten att utvecklas gynnsamt.

·       DELAKTIGHET – Att möjliggöra att ungdomen i största möjligaste mån är delaktig i och samskapar sin process och de sammanhang som denne är involverad i.

Personalen är, i likhet med föräldrar, behjälpliga i att stödja ungdomarna till en meningsfull vardag och fritid i en trygg och strukturerad närmiljö. Alla våra insatser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.

Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med IBIC, Individens Behov I Centrum.

Kontaktpersoner

verksamhets- och affärsutvecklare mathias johnson

Samskapare & Verksamhets- och affärsutvecklare

Mathias Johnson
Tfn: 070 – 960 96 56
Maila Mathias

Samordnare S3 & LSS2 Mohammad Aoudi

Samskapare & Biträdande föreståndare S3 & LSS2

Mohammad Aoudi
Tfn: 073 – 530 56 56
Maila Mohammad

Kontaktpersoner

verksamhets- och affärsutvecklare mathias johnson

Samskapare & Verksamhets- och affärsutvecklare

Mathias Johnson
Tfn: 070 – 960 96 56
Maila Mathias

Samordnare S3 & LSS2 Mohammad Aoudi

Samskapare & Biträdande föreståndare S3 & LSS2

Mohammad Aoudi
Tfn: 073 – 530 56 56
Maila Mohammad