Samskapas KOmpetenscentrum

Samskapas kompetenscentrum är grunden för vårt sätt att se på behandling. Här finns resurser och kompetens samlad som kan komma alla våra placerade tillgodo oavsett insatsform. Man kan säga att kompetenscentrum är garanten för att vår behandling ska vara både professionell och integrerad. 

 

I vårt kompetenscentrum finns: 

Behandlingsansvarig 

Behandlingsansvarig har precis som befattningen uttrycker det övergripande ansvaret för all behandling på Samskapa. Behandlingsansvarig ansvarar även för kvalitetssäkring, utvärdering och kompetensutveckling av vården.  

Behandlingsansvarig är psykolog med lång erfarenhet av arbete med Samskapas målgrupp. 

Behandlingsledare 

Behandlingsledaren är navet i varje ärende. Det är behandlingsledaren som ansvarar för behandlingsplanering och samordning samt tillför specialistkompetens och handledning. Varje behandlingsledare har ett begränsat antal ärenden. 

Våra behandlingsledare har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta med behandlingsfrågor.  

Skol- och fritidsansvarig 

Vår skol- och fritidsansvariga arbetar med att utforma och säkerställa en kartläggning av den enskildes skol- och fritidssituation, säkerställa att identifierade behov tillgodoses i genomförandeplanen samt att följa upp och utvärdera insatser området individuellt och i grupp. 

Skol- och fritidsansvarig har högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta med ungdomar som behöver särskilt stöd för att kunna få en fungerande skolgång. 

Familj- och nätverksansvarig

Vår familj- och nätverksansvariga arbetar med att utforma och säkerställa en kartläggning av den enskildes familj och nätverk, säkerställa att identifierade behov tillgodoses i genomförandeplanen samt att följa upp och utvärdera insatser området individuellt och i grupp.

Familje- och nätverksansvarig är högskoleutbildad familjeterapeut med erfarenhet av behandling på området.

Sjuksköterska 

Vår sjuksköterska är specialist inom psykiatri. Sjuksköterskan förbereder psykiaterns besök i verksamheten, stöttar i arbetet med att ställa in medicinering, stöttar verksamheten i hanteringen av de placerades egenvård och ger delegation vid behov, stöttar verksamheten i arbetet med att tillgodose vård för somatiska behov samt kan ge råd och stöd till personalen och de placerade.

Specialister

Vi har en fast psykiater som kommer regelbundet till vår verksamhet. Psykiatern gör psykiatriska bedömningar, tar initiativ till utredning och fungerar som länk till psykiater på BUP på hemmaplan. Vid behov tar psykiatern över det medicinska ansvaret,  

Vi har även tillgång till psykiatriker som kan vara specialiserade på viss problematik och som kan kopplas in vid behov. 

Vi har samarbete med flera psykologer, såväl utredande psykologer som leg terapeuter.