Behandling på HVB

Insatsen sker i ett boende med personal dygnet runt i en behandlande miljö med möjlighet till anpassade tillsynslösningar. 

Behandling i hemmet

Insatsen sker i det egna hemmet där föräldrarna får konsulentstöd och vi kopplar in ett behandlingsteam.

Behandling i familjehem

Insatsen sker i ett erfaret och kunnigt familjehem som får konsulentstöd och vi kopplar in ett behandlingsteam.

Stödboende

Insatsen sker i egen lägenhet med stöd av en kvalificerad kontaktperson. Kontaktpersonen har tillgång till handledning och specialistkompetens.

LSS-boende

Insatsen sker i ett boende med personal dygnet runt i en omvårdande miljö med möjlighet till anpassade tillsynslösningar.

Samskapas insatsformer 

Vi erbjuder många olika alternativ 

Det gemensamma är att vi i alla insatsformer tar emot barn och ungdomar som har omfattande behov. Dessa behov kan dock ta sig olika uttryck. Valet av insatsform har stor betydelse för förutsättningarna att erbjuda rätt vård. Det är därför som Samskapa ser att det har ett stort värde att kunna erbjuda olika lösningar.  

Insatsformerna innebär olika vårdinnehåll 

Vi utgår ifrån en definition av vård som innebär att dess innehåll kan delas upp i behandling, stöd, omvårdnad, fostran/vägledning och tillsyn. Genom att i dialog förstå hur vårdbehovet ser ut i det enskilda fallet kan man se vilken insatsform som är mest ändamålsenlig.

Centralt i denna bedömning är vilka förutsättningar som behövs för att kunna ge den enskilde den behandling som behövs. I vissa fall, som i stödboende och LSS-boende är dock behandling inte en del av insatsformen.

Att byta insatsform 

Allteftersom vården genomförs ändras också behoven. Vi arbetar med utskrivningsplaner som beskriver den tanke som finns om vad som ska hända när uppdraget är slut. Det kan vara att flytta att hem, att flytta till ett eget boende, att flytta från ett HVB till en behandlingsfamilj, ett vanligt familjehem eller ett stödboende. 

Ibland kan det även vara så att det visar sig att vårdbehovet ökar och då ska det vara möjligt att göra det utan att hela vården ska starta om.  

I samtliga fall spelar vårt kompetenscentrum en central roll där vi genom behandlingsledaren kan erbjuda en kontinuitet i vården från en insats till en annan. 

Tillsynslösningar 

Många ungdomar som placeras inom Samskapa har ett stort tillsynsbehov. Vi har stor vana vid att sätta ihop skräddarsydda tillsynslösningar och även lösningar där man under en period kan bo själv med personal. Periodvis kan barn och unga ha stora problem med social interaktion, vara farliga för sig själva eller andra och ha stora problem med att reglera sina känslor. Då kan en skräddarsydd lösning behövs.

Vår syn är dock att tiden då ett barn är placerad ensam med en personalgrupp ska vara så kort som möjligt. Det viktigaste målet under en sådan period är att skapa förutsättningar för en mer normaliserande insats.