Vi startade Samskapa 2016 med visionen att få utsatta barn och ungdomar att förstå och realisera sin fulla potential​. Vi hade tidigare lång erfarenhet från arbete i bra verksamheter där vi lärde oss mycket, men hade samtidigt egna tankar och idéer som vi ville realisera.

Under de år som Samskapa har utvecklats har vi kommit att inrikta oss alltmer på barn och ungdomar med stora behov som ofta kräver anpassade eller skräddarsy lösningar.

De senaste två åren har vi arbetat med att utveckla vårt nya behandlingskoncept – Professionell Integrerad Behandling. Vi har sett att traditionella arbetssätt inte tillgodoser helheten i den problematik som barnen och ungdomarna har. Vi vill med detta koncept förstärka bilden av att vara ett annat ställe. Med det menar vi ett ställe där behandling är på riktigt och där vi fyller vår vision med substans.

Vi är nu runt 200 Samskapare som jobbar på HVB, LSS-boende, stödboende, med familjehem och i öppenvård. Det har tagit tid att komma dit vi är idag och det är en resa som fortfarande inte är slut.

Vi ägare styr Samskapa utifrån fyra grundläggande utgångspunkter

Utmärkt kvalitet
Vården i Samskapa ska vara god och säker. En prioritet för oss är att med råge uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet av myndigheter och i ramavtal.

Vården ska leda till positiva och mätbara resultat för de barn och ungdomar som får en behandling hos oss. Vi är idag medvetna om att det för hela branschen är en stor utmaning att redovisa vårdresultat, men vi tar oss an den utmaningen.

Kvalitet innebär även att våras uppdragsgivare och vår personal ska vara nöjda.


Självgående organisation
Utvecklingen av Samskapa har kommit till en punkt där vi som ägare beslutat att se över våra egna roller. Vi ser att vi inte kan och vet bäst utan att vi i allt större utsträckning litar till våra professionella medarbetare. Vår avsikt är att Samskapa ska ha en organisation med den ledning och kompetens som är bäst lämpad för vår fortsatta utveckling.

Vi har därför beslutat att inleda resan mot att Samskapa ska vara ägarstyrt, men inte ägarlett. Vårt engagemang för verksamheten kommer att förbli stort, men det behöver inte innebära att vi själva har det dagliga ledningsansvaret.

Vi ser att en självgående organisation förmår att identifiera och utveckla talangfulla medarbetare till nya och mer ansvarsfulla uppgifter.

Hållbar verksamhet
Vår verksamhet ska vara ekonomiskt hållbar i den bemärkelse att det ska finnas en styrka och stabilitet för att tåla svängningar i beläggning och lönsamhet. De ska också var hållbar för att vi ska ha möjlighet att upprätthålla en god och säker kvalitet och för att vi ska kunna satsa på att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Hållbarhet innebär också att verksamheten ska bedrivas med hänsyn till miljön där vårt arbete är konkret och vardagsnära. Det mesta av vår verksamhet bedrivs i situationer som liknar vanliga hushåll. Vi arbetar därför med de val som en vanlig familj ställs inför. Det kan handla om att välja ekologiska och miljömärkta varor, spara energi, välja energikällor och att resa ansvarfullt.

Hållbarhet innebär slutligen en god personalpolitik och en god arbetsmiljö. Ett viktigt mål för oss är att erbjuda vår personal utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi är medvetna om att vi arbetar på ett område där personalen kan var utsatt för konflikter, hot och våld där vi lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet.


Ansvarsfull tillväxt
Vi har en stor tilltro till att vår behandling gör skillnad för de barn och ungdomar som kommer till oss. Det sporrar oss till att växa för att kunna möta det ökande behov vi ser i samhället av placeringar av barn och unga för behandling. Samskapa ska därför hjälpa fler på vägen mot att realisera sin fulla potential.

Tillväxten ska vara ansvarsfull på så sätt att den inte sker på bekostnaden av kvalitet, hållbarhet eller självgående.