FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA RESULTAT 

Integrerad behandling

Vi kartlägger den enskildes hela behov och utformar en behandlingslösning där vi arbetar parallellt med social problematik, psykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, skolgång samt familj och nätverk. När vi saknar kompetens internt tillför vi den utifrån. Om det behövs en utredning ser vi till att den kommer till stånd. Vi stannar inte vid tanken att ”någon borde göra någonting” (BUP, socialtjänsten, skolan eller nätverket) utan vi ser till att det händer. 

Samlat ansvar 

Vi har alltid en person som ansvarar för att samordna våra insatser så att de tillsammans bidrar till att den sociala funktionen och livskvaliteten förbättras.  

Fortlöpande bedömning 

Bedömning är motorn i allt vårt arbete. Vi inspireras av hälso- och sjukvårdens arbetssätt där olika indikatorer mäts för att säkerställa att man ständigt har en god bild av patientens mående. Om värdena försämras leder det till att man måste sätta in nya och kanske annorlunda åtgärder. Om värdena förbättras behöver vården anpassas och man kan kanske ta tag i nya problem. För att på samma sätt följa utvecklingen och justera våra insatser gör vi bedömningar fortlöpande och strukturerat. 

Goda resultat 

Egentligen är det enkelt – goda resultat uppnår vi genom att arbeta professionellt. I grunden ligger en ödmjukhet inför att problematiken är sammansatt och sällan enkel att behandla. Det ger oss förutsättningar att ständigt ifrågasätta om det vi gör är det rätta och förbättra och förändra det vi gör.

Måttstocken är om det vi gör bidrar till en förbättrad social förmåga och livskvalitet. Ett ytterligare resultat vi eftersträvar är att förkorta behandlingstiden.

 

 

Skola, FAMIL & NÄTVERK, SOCIALTJÄNST,HÄLSO & SJUKVÅRD , Samskapa

professionella vårdlösningar 

Den vård som behövs 

Hos oss får varje ungdom tillgång till hela Samskapas kompetens. Vårt kompetenscentrum kopplas in tidigt när vi får en placeringsförfrågan. På så sätt kan vi sätta oss in i den enskildes samlade behov utifrån våra fyra perspektiv och en vårdlösning tas fram som motsvarar behoven.  

Vi samlar bedömning, behandling och uppföljning till en behandlingsledare i vårt kompetenscentrum. Ett team sätts som samverkar kring ungdomen så att insatserna på olika områden integreras utifrån bästa tillgängliga kunskap. Teamet ser olika ut från ärende till ärende beroende på vilka behov som vi ser.  

Rätt behandling ger trygghet 

Våra boenden, våra behandlingsfamiljer och vår öppenvård ansvarar för det dagliga arbetet med den enskilde. Här utförs ett kompetent behandlande arbete samtidigt som den enskilde får omvårdnad, stöd, tillsyn och vägledning. Man får aldrig glömma att den sociala kontexten utgör grunden för att behandlingsarbetet ska fungera och för att arbetet med den enskilde ska kunna utföras med den kontinuitet som krävs. 

Behandlingsledaren arbetar i nära samverkan med respektive verksamhet, ansvarar för behandlingsplanering och samordning samt tillför specialistkompetens och handledning. Vi utgår inte ifrån en fast behandlingsmodell utan ifrån att varje individ ska få den behandling som motsvarar behoven. I vårt kompetenscentrum finns alltid tillgång till specialistkompetens på de olika områden som är av vikt för vårt behandlingsarbete. Detta arbete sker i det vi har valt att kalla PIB-kompassen. 

 

Kompetensutveckling 

All behandling på Samskapa leds av vår behandlingsansvariga psykolog. Behandlingsansvarig har ett uttalat uppdrag att ständigt utveckla vår vård. Detta sker genom en kontinuerlig utvärdering av våra insatser på individnivå och i grupp. Denna utvärdering ger underlag för att förbättra våra metoder, arbetssätt och rutiner. Det ger också underlag för att identifiera utbildningsbehov i verksamheten.  

Vi är övertygade om att ett kontinuerligt fokus på förbättring inte bara höjer kompetensen i verksamheten utan även leder till att arbetet för alla i verksamheten blir mer meningsfullt, höjer motivationen och bidrar till en bättre personalkontinuitet. Det är i sig kompetenshöjande. 

 

Skola, FAMIL & NÄTVERK, SOCIALTJÄNST,HÄLSO & SJUKVÅRD , Samskapa