Övrig öppenvård

Insatser till ensamkommande barn och unga

Samskapa erbjuder kommunala och privata boenden stödinsatser för ensamkommande ungdomar, regelbundna såväl som punktinsatser. Syftet med insatserna är att motverka eller lösa uppkomna konflikter och negativa händelser.

Arbetssätt

Insatsen är uppbyggd kring företagets antropolog som själv kommit som ensamkommande för ca 30 år sedan och som allt sedan dess arbetat med människor i asyl. Hans utbildning, personlighet samt hans egna erfarenheter skapar verksamma insatser, såväl ur ett humanistiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Arbetssättet är närvarande, öppet och lyssnande och bygger på samtal och deltagande observation. Insatsen återkopplas ur ett inifrånperspektiv.

Insatsen syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv, ökade integrationsmöjligheter och en fungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.

Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Exempel på insatser

  • Konflikthantering, mellan ungdomar eller mellan ungdom och personal
  • Förändringssamtal med ungdomar
  • Stöd vid olika former av möten med ungdomen; uppföljningsmöten, kontaktmannamöten, stöd vid husmöten på enheten etc.
  • Kartläggning vid misstanke om missbruk

Personal

Insatsen utgår från vår antropolog tillika missbruksbehandlare. Vi kan även komplettera med andra kompetenser utifrån behov och uppdrag.

Övriga öppenvårdsinsatser

Tas fram och samskapas med kommunernas socialtjänst och berörd ungdom och familj.

Kontaktperson

vd daniel oja

Samskapare & VD

Daniel Oja
Tfn: 070 – 880 08 52
Maila Daniel

Kontaktperson

Samskapare & VD
Daniel Oja
Tfn: 070-8800852
Maila Daniel