Målgrupp

Vår målgrupp är barn & ungdomar med en social problematik som har sin grund i  

  • neuropsykiatriska funktionsvariationer
  • allvarlig psykisk ohälsa
  • psykiatriska diagnoser
  • intellektuell funktionsnedsättning 

Pojkar och flickor i ett sammantaget åldersspann 7 – 21 år 

Enheter

Beskrivning av vilka enheter som Samskapa har (antal, storlek, kön, åldersspann mm). .

Tillsynslösningar

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ’Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ’lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Stöd, omvårdnad, vägledning och tillsyn 

Vid sidan av behandlingen erbjuder våra HVB en behandlande miljö. Det är den enskildes boende under en tid i livet där miljön dels ska vara hemlik, dels stödja behandlingen.  Det är också här som man vistas den största delen av dagen.  

Våra behandlingspedagoger och behandlingsassistenter arbetar med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och traumamedveten omsorg. Därutöver får de specifik handledning i hur de ska arbeta utifrån varje barns och ungdoms behov. Många av dem som är inskrivna i våra HVB, särskilt de med psykiatriska diagnoser, behöver ett genomtänkt och anpassat bemötande.  

I vardagen behöver vi ge var och en omvårdnad, stöd och vägledning, alltid med syfte att höja den egna förmågan och självständigheten. Men det som särskilt utmärker HVB är förmågan och orken att hantera svåra och utmanande beteenden samt resurser för att utöva en tillräcklig tillsyn, t ex vaken nattpersonal. Vidare har vi på våra HVB utökade förutsättningar att göra observationer och bidra till de bedömningar som görs kontinuerligt av varje ungdoms utveckling.