Många av de barn och unga som placeras idag har flera uppbrott bakom sig. Vårmission är att ”möjliggöra utveckling GENOM ungdomen” för de som av olikaanledningar inte kan vara kvar i sin ursprungsfamilj, för att de ska få stanna ochväxa hos oss. På Samskapa har vi framgångsrikt arbetat med SHFB-modellen (Strukturerad? Hemmabaserad? FamiljeBehandling) i Öppenvården. Detta är en hemma – och teambaserad familjebehandlingsmodell som möjliggör en stor variation avbehandlingsupplägg utifrån behoven i systemet.
Modellen är avsedd att möta de olika behov som kan uppstå i relation till ettbarn eller ungdom med social problematik, med eller utan kognitivanedsättningar, och dennes familj och anhöriga.
Detta koncept tar vi nu vidare in i familjehemsvården och adderar därmed ännuen kvalifi cerad insats i familjehem till vår vårdfl äta. Behandling i familjehemsyftar precis som övriga tjänster till att möta och utveckla barn och unga inom Samskapas målgrupp.
Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit.
Familjehemmen erbjuder tillitsfulla relationer, psykologisk trygghet och delaktighet till familjelivet, vilket är den nödvändiga bas som annatutvecklings- och/eller behandlingsarbete vilar på. Familjehemmen bildar teammed familjehemskonsulenten och de professioner som behövs i varje specifi ktärende. De vi kan tillsätta i teamet är, Barn- och ungdomspsykiater, Psykolog,Psykoterapeuter med KBT, DBT och Familjeterapi, Sjuksköterska medpsykiatriinriktning, Familjebehandlare, Ungdomsbehandlare och Skolcoach.
Alla våra insatser syftar till att möjliggöra att utsatta barn och unga förstår och realiserar sin fulla potential. Mao ett gott liv och en fungerande vardag för bådedem och dess omgivning. Verksamheten bygger på principer från? FN:s barnkonvention? samtSocialstyrelsens riktlinjer

Kontaktpersoner

VERONICA TIGER
VERKSAMHETSCHEF FAMILJEHEM OCH ÖPPENVÅRD