Insatser efter behov

Samskapas förstärkta stödboende iTollarp och Hörby erbjuderstödinsatser för ungdomar från 16 –21 år. Insatsen riktar sig till ungdomarmed psykosociala utmaningar, medeller utan kognitiva variationer.Insatsen anpassas efter individensbehov.
Vi använder begreppet ”förstärkt” dåboendet är bemannat dygnet runt.Vilket innebär att ungdomen utöverindividuella och planerade insatserkan få momentant stöd när behovuppstår.
Vi möter ungdomar som är i behov av stöd och träning inför ett mer självständigt boende. Där insatsens mål är att öka graden av självständighet och därmed minska stödbehovet.

Lorem ipsum dolor sit amet...

Affärsidé

Samskapas nivåboende ska skapa mervärde för Sveriges kommuner genom att möjliggöra för utsatta ungdomar att närma sig ett konstruktivt vuxenliv. Våra nivåboendeteam erbjuder individanpassade lösningar i eget boende i enlighet med ett strukturerat nivåboendekoncept. Insatser GENOM ungdomen ska öka ungdomens självständighet – och i takt med det sänka kommunens kostnad.

Lorem ipsum dolor sit amet...

Nivåboendet i Tollarp

Tollarps nivåboende vänder sig till flickor och pojkar från 16 år och uppåt. Fastigheten består av sammanhållna lägenheter i en huskropp, med fem lägenheter i varje trappuppgång. Samlingslokal och personalkontor finns i fastigheten. Närheten innebär att stödet finns bara meter och sekunder ifrån ungdomen, 24 timmar om dygnet.

Lorem ipsum dolor sit amet...

Arbetssätt

Vi inleder insatsen med att kartlägga behovet, för att fastställa behovsnivån. I takt med att ungdomens vardag fungerar bättre, med ökad grad av självständighet, trappar vi ner våra insatser steg för steg. Vår filosofi är relationell, systemisk och inriktad på egenmakt. Det innebär att vi fokuserar på relationen och på att bygga förtroende och tillit, samt på att involvera viktiga delar i det professionella- och privata nätverket. Vidare innebär det att vårt arbete sker GENOM individen, vilket innebär att delaktighetär en integrerad del av arbetssättet.

I verksamheten arbetar vi efter det processbaserade konceptet ”möjliggörautveckling GENOM individen”. Processen kvalitetssäkrar vårt arbete GENOMungdomen via fem faser, som avslutas när ungdomen fl yttat ut och tagit nästasteg i sin utveckling. Konceptet är en hybrid av vår behandlingsfi losofi ochuppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematisktkvalitetsarbete). Alla våra insatser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapaförutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomenoch dennes omgivning. Verksamheten bygger på principer från FN:s barnkonvention samtSocialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga isocialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC,Barns Behov I Centrum.